WŁADYSŁAW ŻARKOWSKI

1. Dane osobiste:

Plutonowy [nieczytelne] Władysław Żarkowski, 28 lat, prakt[ykant] rolny, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

23 października 1939 r. przekroczyłem granicę Łotwy i zostałem internowany. 9 lutego 1940 r. zostałem zwolniony z obozu do pracy w lesie, 27 października tegoż roku [1939 r.] zostałem aresztowany przez milicję łotewską i odstawiony do obozu w Ulbroce. Po tygodniowym pobycie obóz objęli bolszewicy i wywieźli nas do ZSRR.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Podróż do obozu Juchnowo w ZSRR odbyłem wagonem towarowym zaplombowanym i bez pożywienia, w ciągu czterech dni.

4. Opis obozu, więzienia:

Obóz ten o powierzchni 300 na 500 m, na gruncie podmokłym, otoczony laskiem zamieszkiwało dwa tysiące żołnierzy. Budynki to stare szopy i stajnie, gdzie zrobione były trzy- i czteropiętrowe prycze, było duszno i ciasno, higiena w ogóle nie przestrzegana.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Jeżeli chodzi o zamieszkujących ten obóz, byli to internowani z Litwy i Łotwy, narodowości polskiej. Poziom umysłowy dobry, a moralny bardzo dobry. Wzajemne stosunki bardzo dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie mieliśmy urozmaicone, bo mieliśmy teatr, orkiestrę i chór pod bardzo dobrym kierownictwem. Pracowaliśmy co trzeci dzień, bez żadnego wynagrodzenia. Ubranie dawali tylko temu, kto [swoje] zupełnie zniszczył, w postaci cienkiej bluzy i spodni. Życie koleżeńskie bardzo dobre.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Odnoszenie się władz NKWD bardzo złe, sposób badań barbarzyński. Robili bardzo dużo propagandy antychrześcijańskiej. Kary odbywaliśmy w wilgotnych aresztach i co trzeci dzień ciepła strawa. Wiadomości o Polsce żadnych.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska bardzo słaba, śmiertelność mała.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?:

Z krajem nie mieliśmy żadnej łączności. Do rodziny napisałem tylko jeden list, ale na niego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Po dziewięciomiesięcznym pobycie w Juchnowie zostałem wywieziony na Półwysep Kola, a stamtąd po rozpoczęciu wojny niemiecko-bolszewickiej przyjechałem do obozu Suzdal, skąd 24 sierpnia [1941 r.?] zostałem przyjęty do armii.