KAZIMIERZ ALCHIMOWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Plut. Kazimierz Alchimowicz, 37 lat, urzędnik państwowy, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wzięty do niewoli 19 września 1939 r.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Obozy jenieckie: Kozielsk, Krzywy Róg, Tuligłowy, Płuhów [Pługów], Płotycze, Stawki, Starobielsk.

4. Opis obozu, więzienia:

Krzywy Róg – baraki robotnicze, Tuligłowy, Płuhów [Pługów], Płotycze – w stajniach przerobionych na baraki; warunki higieniczne możliwe.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Krzywy Róg – 30 proc. Polaków, reszta Białorusini. Stosunki dobre, z wyjątkiem pojedynczych osób, które trudniły się donosicielstwem. Obozy na polskim terenie – 90 proc. Polaków. Poziom umysłowy i moralny dobry, warunki dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca 10 do 12 godzin. Normy zbyt wygórowane. Płaca zależna od wyrobienia normy, sześć– siedem rubli, z czego potrącano pięć rubli za życie. Ubranie po zniszczeniu swego było dawane. Życie koleżeńskie silnie rozwinięte. Kulturalne słabo, ze względu na charakter.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD do Polaków i do polskości wrogi. Silnie rozwinięta propaganda komunistyczna, codziennie przymusowe pogadanki politruków.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska możliwa. Przez cały czas mego pobytu zdarzył się jeden wypadek śmiertelny.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem listowna, utrudniana za każde najmniejsze przewinienia.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

26 sierpnia 1943 [sic!] r. wcielony do armii w Starobielsku.