MICHAŁ WOJDYŁA

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Michał Wojdyła, 43 lata, rolnik, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wywieziony przymusowo do Rosji 10 lutego 1940 r. wraz ze wszystkimi osadnikami.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Ałtajski kraj, kontoszyński [kosichiński?] rejon, uczastok Oktiabrski.

4. Opis obozu, więzienia:

Posiołek roboczy w głuchym lesie, marne baraki mieszkaniowe, zupełny brak higieny.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Zesłańcy z Polski, wszystko osadnicy. Polacy i Ukraińcy, częściowo byli też zesłani obywatele ZSRR. Stosunki wzajemne możliwe, poziom kulturalny rozmaity. [Ludzi] z wyrokami sądowymi nie było, wszyscy wywiezieni na wolne osiedlenie.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Ciężka praca fizyczna przy ładowaniu bali drzewnych na wagony. Praca od 6.00 rano do 17.00. Zarobek do 150 rubli na miesiąc, ubranie swoje. Z wyżywienia dawali tylko po 500 g chleba na osobę i to za pieniądze. Zarobek ledwo wystarczał na chleb, resztę kupowało się ze sprzedaży osobistych rzeczy – prawie głód. Nędza.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKW do Polaków nieufny, częste zebrania i wiece. Krytyka rządów w Polsce, natomiast wychwalanie swego ustroju.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Lekarz i szpital na miejscu. Do szpitala brali chorych, którym niewiele brakowało do śmierci. Śmiertelność bardzo duża, przeważnie dzieci i starców – większość z braku dobrego odżywiania. Osobiście straciłem ojca i troje dzieci.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem i krewnymi miałem, podtrzymywali [mnie] paczkami żywnościowymi. Sporo pieniędzy nie otrzymałem z powodu zagubienia na poczcie.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Po zawarciu układu polsko-sowieckiego ogłoszono nam, że możemy opuścić miejsce zesłania. Do wojska wyjechałem wraz z synem do Ługowoj[e], do 10 Dywizji, w marcu 1942 r. Jechałem koleją na własny koszt.