Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Cz����ciowo zanonimizowane. Relacja sanitariuszki, kt��ra pracowa��a w Szpitalu ��w. Jana Bo��ego, nast��pnie, gdy sama zosta��a ranna, le��a��a w szpitalu przy ul. Freta 10. Po zaj��ciu szpitala przez Niemc��w i w��asowc��w dosz��o do gwa��t��w i podpalenia obiektu. Rannych z p��on��cego szpitala wynoszono na ul. Star��. Le��eli tam kilka dni, cz������ z nich zosta��a wtedy zastrzelona przez patrole niemieckie. Po pewnym czasie ranni zostali przeniesieni do szpitala w budynku seminarium duchownego.]
No results