Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Opis ��ycia obozowego w KL Auschwitz. ��wiadek pracowa�� w wielu komandach i zeznaje na temat warunk��w tej pracy. Pracowa�� m.in. w komandzie, kt��rego zadaniem by��o odbieranie rzeczy ��ydom przywo��onym do Birkenau i od razu wysy��anym do gazu. W zeznaniu przewija si�� posta�� Eduarda Lorenza, kt��ry nadzorowa�� selekcj�� ��yd��w ��� zdatnych do pracy i tych, kt��rych mo��na zagazowa��.]
No results