Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Protok���� przes��uchania ��ony by��ego polskiego lotnika walcz��cego w kampanii wrze��niowej, kt��ry zosta�� rozstrzelany przez Niemc��w, o czym zeznaj��ca dowiedzia��a si�� z radia. By��a ��wiadkiem egzekucji 30 wi����ni��w doprowadzonych przez Gestapo na miejsce publiczne.]
No results