Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka z wyprowadzenia w po��owie sierpnia 1944 r. ludno��ci cywilnej z dom��w przy ul. Czerniakowskiej 110, 112, 114 i 126a, w kt��rym mieszka��. Po drodze od����czono od reszty m��odych m����czyzn, w tym jego, i doprowadzono do gmachu Gestapo przy al. Szucha, gdzie byli przes��uchiwani, przetrzymywani w celach i wysy��ani do stawiania barykad, kopania tuneli itp. Z czasem m����czyzn�� przeniesiono do obozu przej��ciowego przy ul. Litewskiej, gdzie pracowa�� jako krawiec. Ostatecznie ok. 3 listopada trafi�� do obozu w Pruszkowie.]
No results