Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca aresztowania m����a zeznaj��cej na ul. Brackiej. Z powodu przepe��nienia Pawiaka m����czyzna zosta�� wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie nied��ugo zmar��.]
No results