Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznania Prezesa Rady G����wnej Opieku��czej, kt��ry opisuje dok��adnie funkcjonowanie tej instytucji w czasie II wojny ��wiatowej. ��wiadek podaje przyk��ady licznych interwencji ze strony jej cz��onk��w u w��adz niemieckich oraz opisuje wiele zbrodni jakich Niemcy dokonali na narodzie polskim.]
No results