Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce m����a przes��uchiwanej, kt��ry zosta�� aresztowany 23 czerwca 1944 r. i rozstrzelany 6 lipca 1944 r. na Stadionie Le��nym w Kielcach. Nale��a�� do organizacji podziemnej.]
No results