Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie ksi��dza aresztowanego 5 sierpnia 1944 r. na terenie plebanii ko��cio��a Naj��wi��tszego Zbawiciela, dotycz��ce przes��uchania prowadzonego przez Gestapo w al. Szucha na okoliczno���� pobytu powsta��c��w w tym ko��ciele.]
No results