Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Protok���� przes��uchania mieszkanki Warszawy, kt��rej m���� musia�� si�� ukrywa�� z powodu dzia��alno��ci politycznej. Kiedy uzna��, ��e zagro��enie min����o, wr��ci�� do ��ony, po czym po dw��ch tygodniach zosta�� aresztowany i rozstrzelany.]
No results