Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka, kt��ry po egzekucji dokonanej w Wawrze w nocy z 26 na 27 grudnia 1939 r. spisa�� zabitych przed ich poch��wkiem. Zeznaj��cy wspomina o tych, kt��rzy prze��yli, a tak��e o tym, ��e Niemcy kazali wykopa�� z grobu cia��o w��a��ciciela baru, Antoniego Bartoszka, i powiesi�� je przed jego domem. Do r��kopisu zeznania do����czono odpis wykazu pomordowanych, a p����niej r��wnie�� uzupe��nienie dotycz��ce dw��ch wymienionych os��b.]
No results