Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja by��ej wi����niarki KL Ravensbr��ck, kt��ra by��a jednym z ���kr��lik��w���, czyli kobiet poddawanych eksperymentom medycznym. Operacje powa��nie nadszarpn����y jej zdrowie i ich skutki s�� d��ugotrwa��e.]
No results