Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca ewakuacji Instytutu Radowego. Zawiera sugestywny opis przej��cia przez ulice us��ane zw��okami. ��wiadek przedosta�� si�� do Szpitala Dzieci��tka Jezus, a nast��pnie do Milan��wka. We wrze��niu 1944 r. by�� na gruzach Instytutu Radowego.]
No results