Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca zosta��a przywieziona do KL Auschwitz w pa��dzierniku 1942 r. Dzi��ki pomocy kole��anek, zosta��a wyci��gni��ta z bloku ��mierci, gdzie skierowa��a j�� Maria Mandl. ��wiadek opisuje, jak traktowano wi����niarki w obozie ��� strzelano do nich, szczuto je psami, by��y notorycznie bite, zmuszano je do chodzenia do domu publicznego.]
No results