Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce wyp��dzenia os��b przebywaj��cych na terenie zak��adu wychowawczego w Strudze do obozu w Pruszkowie przez Warszaw��, gdzie w Ogrodzie Saskim przeprowadzano egzekucj��. ��wiadek opisuje te�� przebieg walki Niemc��w i Rosjan o Strug��.]
No results