Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie na temat obozu pracy w fabryce Henryk��w w Kielcach. ��wiadek podaje, ��e powsta�� on we wrze��niu 1942 r. i przebywali w nim ��ydzi. Na jego terenie Niemcy przeprowadzali egzekucje na Polakach przez powieszenie. Ob��z zosta�� zlikwidowany w lipcu 1944 r. Cia��a wi����ni��w obozu chowano za p��otem fabryki.]
No results